Người xưa có lời dạy rằng cảnh giới cao nhất của sự anh minh chính là nhân hậu. Người nhân hậu như biển rộng có thể dung nạp trăm sông, dùng đức lớn mà thu phục lòng người.