Lời thề đã phát ‘người quên Trời không quên’, khuyên người cẩn trọng nói câu ‘Tôi thề!’