Một số trẻ em có thành tích học tập rất tốt, nhưng đức hạnh không tốt, hơn nữa còn không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Vậy có điều gì thiếu sót trong giáo dục gia đình?

Chúng ta hãy tham khảo những hướng dẫn giáo dục chính cho các bậc phụ huynh.