Kết quả điều tra cho thấy điểm tín nhiệm của Văn Hối Báo, Đại Công Báo, Hương Cảng Thương Báo bị đánh giá thấp, trong đó Đại Công Báo ở vị trí thấp nhất với điểm đánh giá mức độ tín nhiệm chỉ có 3,30.

Xếp hạng của đài TVB thân Bắc Kinh cũng rất thấp, điểm xếp hạng ba năm trước từ 5,88 giảm xuống còn 4,45.