Giá trị gia đình là nền tảng giáo dục đầu tiên, quyết định sự hình thành nhân cách của trẻ. Những phép tắc, sự tôn trọng, tình yêu thương… ảnh hưởng đến sự phát triển cả thể chất và tinh thần của thế hệ tương lai.