Ngày 16 tháng 5 năm 2019, gần 10.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Công viên Liên Hợp Quốc ở Manhattan, New York cử hành một cuộc mít tinh lớn. Sau đó các học viên diễu hành khắp Manhattan để kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và kỷ niệm lần thứ 20 Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới.