Đoạn "diễn thuyết" ngắn đầy sức mạnh giữa người Hồng Kông với cảnh sát