Một câu chuyện cảm động đến tận tâm can về lòng dũng cảm và sự hy sinh, về những nỗ lực gieo mầm lương thiện.