Cuộc ‘Đại tái thiết’ không phải là một khẩu hiệu chính trị suông, mà là một mục tiêu thực sự. Một kế hoạch để đạt được sự kiểm soát đa số bởi nhóm thiểu số thông qua một thảm họa nhất định. Và họ là những người theo chủ nghĩa toàn cầu mà chúng tôi đã đề cập. Những người theo chủ nghĩa toàn cầu đang thành lập một số tổ chức không được nhân dân bầu ra để đưa ra luật lệ, chẳng hạn như Asean, Liên minh châu u, Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới… Các tổ chức quốc tế này chưa bao giờ là ý muốn của nhân dân, và các thành viên của họ chưa bao giờ do nhân dân bầu chọn. Nó không thể đại diện cho tiếng nói của người dân.