Chính quyền Trung Quốc đang thu thập thông tin về mống mắt của tất cả người dân Trung Quốc, bao gồm cả trẻ em và lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu khổng lồ. Họ muốn kiểm soát tất cả.