Chèo: Lên thuyền Chính Pháp

Trình bày: Kiểu Oanh

Nhóm Nghệ Thuật VHTT Nhất Nam