Có tồn tại kẻ nịnh thần, thì cũng là bởi có người muốn nghe những lời tâng bốc