Các khoản thu đều danh chính ngôn thuận vì nộp theo “thỏa thuận” và “tự nguyện”!