Người xưa đúc kết sáu mẫu người có vận khí tốt hay có quý nhân phù trợ.