Mau tỉnh lại

Sáng tác: Kim Nguyệt

Trình bày: Thu Hiền

Nhóm Nghệ Thuật VHTT Nhất Nam