Đủ sức khỏe để biến công việc thành niềm vui.
Đủ tiền bạc để đáp ứng nhu cầu bản thân.
Đủ sức mạnh để ...