Liên từ

Học tiếng Anh 05/01/16, 09:26

Tiếng Anh có 2 loại liên từ là liên từ đẳng lập và liên từ phụ thuộc. Đối với câu có 2 phần khác biệt, liên từ sẽ có chức năng liên kết chúng lại ...

End of content

No more pages to load