7 cách nhìn người của Gia Cát Lượng

Trí huệ cổ nhân 08/04/20, 14:00

Trong "Tương Uyển", Gia Cát Lượng đưa ra 7 phẩm chất đặc biệt cần có của một người làm tướng, đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị ở nhiều lĩnh vực. 7 phẩm chất đặc biệt này có thể khái quát lại là: Chí, biến, thức, dũng, tính, liêm, ...

7 cao nhân thời Tam Quốc khiến cả Khổng Minh lẫn Tào Tháo phải nghiêng mình kính nể là ai?

Câu chuyện lịch sử 23/12/16, 17:28

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” là bộ tiểu thuyết đầu tiên thuộc thể loại chương, hồi của Trung Quốc. Toàn bộ tác phẩm xoay quanh chữ “Nghĩa” và cuộc chiến phân chia quyền lực của ba thế lực phong kiến Ngụy, Thục và Ngô, với ba người đứng đầu là Tào Tháo, Lưu Bị ...

End of content

No more pages to load