People are not disturbed by things, but by the view they take of them. – Epictetus

Mọi người không thấy bị phiền não bởi hoàn cảnh, mà bởi cách nhìn của chính mình.

Disturb (v) – /dɪˈstɝːb/: quấy nhiễu, làm phiền

View (n) – /vjuː/: tầm nhìn, cách nhìn

Take (v) – /teɪk/: lấy, mang

Thiên Cầm