Tuổi xuân không trở lại
Sáng ngày chẳng có hai
Kịp thời nên gắng sức
Năm tháng chẳng đợi ai