Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Học tiếng Anh 01/10/15, 14:37

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 1. To be: S + was/were + Adj/ Noun - I, he, she, it , N(số ít) + Was - You, we, they, N(số nhiều) + Were 2. Verbs: S + V quá khứ S + was/were + V-ing II. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ ...

End of content

No more pages to load