Từ vựng chủ đề: Địa hình địa lý

Học tiếng Anh 30/08/17, 11:40

Là những từ ngữ quen thuộc và cơ bản trong chương trình học, cùng ôn lại cách đọc, ngữ nghĩa qua bài học dưới đây nhé! waterfall /ˈwɑːtərfɔːl/ thác nước oasis /oʊˈeɪsɪs/ ốc đảo dune /duːn/ cồn cát volcano /vɑːlˈkeɪnoʊ/ núi lửa stream /strɪ:m/ suối creek /krɪ:k/ suối (nhánh sông...) canal /kəˈnæl/ kênh đào lake /leɪk/ hồ pond /pɑːnd/ ...

End of content

No more pages to load