Trên đồng chỉ còn những “con ma vui vẻ”, là chúng tôi đây!