Từ khi mang thân người

Nổi trôi trong cuộc đời

Nhiều khi chúng ta ngồi

Dáng mơ màng ngắm tương lai.