Các nhà tiên tri dự ngôn gì về con ‘ác long màu đỏ phương Đông’?

Thông thường các nhà tiên tri sẽ không trực tiếp nói rõ thời gian xảy ra một sự kiện nào đó, có lẽ là vì bên trong có “thiên cơ bất khả lộ” và người đời cần phải đi lĩnh ngộ đạo lý trong cái “mơ hồ” đó.

Tuy nhiên có một sự kiện lịch sử, mà nhiều lời tiên tri đã dùng cách thức trực tiếp rõ ràng để nói với mọi người, thậm chí còn nêu rõ thời gian xảy ra sự kiện đó, liên quan đến con rồng đỏ phương Đông, và ngày nay chúng đều đã ứng nghiệm.