Thiên cổ anh hùng – Tào Tháo (Kỳ 3): Phục hưng Đạo giáo, đánh dẹp quần hùng