Mổ cướp tạng ở Trung Quốc là tôị ác diệt chủng y học để kiếm lợi