Hoà thuận với người thân cần: ‘4 không nên nợ, 5 việc không nên làm’