Ca trù sử dụng ba nhạc khí đặc biệt không chỉ về cấu tạo mà còn về cách thức diễn tấu, là Đàn đáy, Phách và Trống chầu. Ba nhạc cụ cơ bản này gắn liền với ba nhân vật quan trọng trong một cuộc hát. Đó là Kép – nhạc công chuyên chơi đàn đáy; Ả đào: nữ hát và gõ phách, và Quan viên cầm chầu là người đánh trống.

Là đào nương duy nhất vừa đàn vừa hát của làng ca trù Việt Nam, năm 2011, nghệ nhân dân gian Phạm Thị Huệ trở thành đào nương đầu tiên của ca trù Việt Nam được tổ chức World Master ghi danh là Nghệ nhân Thế giới.