Tục ngữ có câu rất hay rằng: Người già vô đức cả nhà gặp hoạ; con cháu bất hiếu, không có phúc báo, đàn ông không có chí, gia đạo chẳng hưng thịnh, phụ nữ không nhu thuận, xua đuổi hết tài lộc.