Tường Lennon ở Hồng Kông bị xoá, nhưng ý chí dân chủ thì không