Tổng thống Donald J. Trump đang hành động để giảm tình trạng những người đến Mỹ ở lại quá thời gian được ghi trong thị thực nhập cảnh và củng cố luật pháp.