Có khi nào bạn tự hỏi: Mình đã thực sự trưởng thành hay chưa?