Bài báo liệt kê dữ liệu điều tra dân số của Trung Quốc năm 2000 có 90,15 triệu người trong độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi. Nhưng 15 năm sau, độ tuổi của nhóm người này đáng lẽ phải là 20 đến 25 tuổi. Nhưng trong dữ liệu năm 2015, số người của nhóm này lại là 1,31 triệu người, dân số không hề giảm do số người chết thông thường mà ngược lại, tăng lên ít nhất 10 triệu người.

Ông Mehta ước tính rằng, chính phủ Trung Quốc đã khai khống số liệu bao gồm cả một dân số ma (người đã chết) là 23,23 triệu người, trong đó 9,8 triệu người là nam và 13,35 triệu người nữ.