Trong hôn nhân, chồng đối tốt với vợ bao nhiêu, sẽ được nhận lại nhiều bấy nhiêu