Y phục không phải là để đánh lừa cảm nhận của người khác về ta, mà là một loại ngôn ngữ để giúp người khác hiểu ta, tôn trọng và yêu mến ta.