"Đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng điều đó không làm được"