Dưới con mắt một số người, Tống Giang là người không có tài cán gì cả, luận vào cái gì mà làm bá chủ Lương Sơn?