Thiếu than chạy điện, Việt Nam nhập thêm chục triệu tấn