Có những quốc gia phương Tây chuyển biến từ tự do cởi mở, thành khép kín và thiếu tự do. Nếu sự chuyển biến chế độ này là hòa bình, thế thì thông thường đều do những quốc gia này dần dần cải biến giá trị quan của mình. Họ đã vứt bỏ giá trị quan, mà chúng ta gọi là 4F, và tiếp thu hệ thống tín ngưỡng 4G.

4F là Tự do (Freedom), Gia đình (Family), Doanh nghiệp tự do (Free enterprise), và Tín ngưỡng tôn giáo (Faith).

4G là Chính phủ (Goverment), Quần thể (Group), Trợ cấp quốc gia và thu thuế (Grants and grab), và Không tín Thần (Godlessness).