“Thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin giữ ước mơ của mình”