Tây y chữa ngọn, Đông y chữa cành, còn Khí công chữa tận gốc