“Mỗi người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình!” - Abraham Lincoln