Cơ sở dữ liệu, được thu thập bởi hãng tin AP, mô tả hoạt động của hơn 300 người Duy Ngô Nhĩ có người thân ở nước ngoài và liệt kê thông tin về hơn 2.000 người thân, hàng xóm và bạn bè của họ. Các thông tin bao gồm tên, địa chỉ, số căn cước quốc gia, ngày giam giữ và địa điểm của người bị giam giữ, cùng với một hồ sơ chi tiết về gia đình, tôn giáo nơi ở và lý do giam giữ.