Phân tích và bình luận: 3 'liên hoàn cước' của NATO, EU và Hoa Kỳ nhắm vào ĐCSTQ

     Trên thực tế không phải các nước vây ráp ĐCSTQ, mà chính là ĐCSTQ đã tự gây rắc rối cho mình. Hết thảy những hành vi ngạo mạn đã chiêu mời những ác quả như vậy ngày hôm nay...