Bản Thông điệp liên bang Mỹ 2019 - nghĩa vụ pháp lý hàng năm của Tổng thống được quy định trong Hiến pháp - đã được Tổng thống Trump trình bày một cách mạnh mẽ và hiệu quả.