Ông Trần, người đã tuyệt thực trong phong trào phản đối “Luật dẫn độ” ở Hồng Kông