Nhiều người Mỹ thất vọng với việc chính quyền Biden “bẻ lái” đưa nước Mỹ đi theo một chương trình nghị sự khác, trong khi Hoa Kỳ đang có kinh tế phát triển và chính trị ổn định từ chính sách của chính quyền tiền nhiệm. Nhưng có lẽ đây chưa phải là nguy cơ lớn nhất, điều nguy hiểm hơn nằm ở chỗ, nhiều quyết sách của Biden sẽ làm băng hoại nền tảng đạo đức truyền thống, điều cấu thành nên “linh hồn” nước Mỹ.