Sống khỏe mỗi ngày:

Những 'căn bệnh' không được tính là bệnh, có lẽ chỉ là 'trạng thái tự nhiên' của người già