Nhà kinh tế học: “Chế độ làm việc 996” tại TQ là văn hóa tẩy não"